Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Лицензиране на авиационен персонал

Заявления по Наредба 1

 

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.2003 г., в сила от 12.09.2003 г., изм. и доп., бр. 84 от 23.09.2003 г., в сила от 23.09.2003 г., бр. 56 от 29.06.2004 г., изм., бр. 87 от 5.10.2004 г., бр. 112 от 23.12.2004 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., бр. 40 от 18.05.2007 г., доп., бр. 28 от 14.03.2008 г., в сила от 14.03.2008 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., попр., бр. 15 от 24.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г., изм., бр. 7 от 24.01.2014 г., бр. 81 от 30.09.2014 г., изм. и доп., бр. 33 от 8.05.2015 г., бр. 110 от 29.12.2020 г., бр. 18 от 24.02.2023 г.

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Основни положения

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2015 г.) (1) Тази наредба определя:

1. лицата от авиационния персонал, на които се издават свидетелства за правоспособност;

2. условията, изискванията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на лицата от авиационния персонал;

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2023 г.) видовете свидетелства за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията за всеки вид свидетелство, условията, изискванията и реда за придобиване на квалификационни класове и разрешения;

4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2023 г.) правата, които дава всяко от свидетелствата за правоспособност, квалификационните класове и разрешенията;

5. класовете медицинска годност, които се изискват за съответния вид свидетелство за правоспособност, и сроковете на свидетелствата за медицинска годност;

6. условията и реда за признаване валидността на свидетелства за правоспособност, издадени от друга държава.

(2) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите и удостоверенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и регламентите за неговото изменение и допълнение.

(3) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Тази наредба не се прилага за свидетелствата, квалификациите класове и разрешенията, издавани при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ, L 63 от 2015 г.) и регламентите за неговото изменение и допълнение.“...

Приложения
Приложение Размер
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г 2.52 MB
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г 756.4 KB