Наредба № 2 от 10.03.1999 г.

за правилата за полети

Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 29.04.1999 г., изм., бр. 109 от 14.12.1999 г., в сила от 7.02.2000 г., изм. и доп., бр. 97 от 13.11.2001 г., в сила от 24.01.2002 г., попр., бр. 107 от 11.12.2001 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., бр. 80 от 26.09.2014 г., в сила от 4.12.2014 г.
 

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.

Териториално действие на правилата за полети

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 24.01.2002 г.) С тази наредба се определят правилата за провеждане на полети в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 24.01.2002 г.) Правилата за полети са задължителни за всички въздухоплавателни средства (граждански и държавни) независимо от техния национален знак, изпълняващи полети в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 24.01.2002 г.) Тези правила се прилагат от българските въздухоплавателни средства и когато изпълняват полети във въздушното пространство на други държави, ако те не противоречат на правилата за полети на тези държави.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., в сила от 24.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Тези правила се прилагат и за въздушното пространство, в което Република България съгласно регионални или други споразумения за въздушна навигация е поела отговорността за организиране и осигуряване на обслужването на въздушното движение.

(2) Обслужването на въздушното движение (ОВД) във въздушното пространство по ал. 1 се осъществява от органите за ОВД на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД")...

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 2 от 10.03.1999г. 334.18 KB