Наредба № 3 от 7.03.2012 г.

за метеорологичното обслужване

Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване 

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 27.04.2012 г., изм. и доп., бр. 71 от 26.08.2014 г.

 

   Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

   Раздел I

Цел, организация и предоставяне на метеорологично обслужване

 

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване в Република България, които са в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).

Чл. 2. (1) Предоставянето на аеронавигационно метеорологично обслужване на ползвателите допринася за повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване.

 (2) Ползватели на аеронавигационно метеорологично обслужване по смисъла на тази наредба са:

 1. авиационните оператори;

 2. екипажите на въздухоплавателните средства (ВС);

 3. органите за обслужване на въздушното движение (органи за ОВД);

 4. службите за търсене и спасяване;

 5. летищните оператори и администрации;

 6. други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при изпълнение на дейността им.

Чл. 3. Аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България се предоставя от доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи валидно свидетелство, удостоверяващо правото им да извършват.....