Наредба № 4 от 25.04.2007 г.

за аеронавигационните карти

Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 47 от 13.06.2007 г., изм. и доп., бр. 85 от 14.10.2014 г.

 

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят видовете аеронавигационни карти, издавани за обслужваното

въздушно пространство на Република България, и изискванията към тях.

(2) Обслужвано въздушно пространство на Република България е въздушното пространство:

1. над територията на страната и териториалните води, в което Република България осъществява

суверенни права;

2. над акваторията на Черно море, в което Република България е поела отговорността за организиране

на обслужването на въздушното движение;

3. делегирано на страната по силата на международни договори за обслужване на въздушното

движение.

(3) Аеронавигационните карти се издават в съответствие с тази наредба и стандартите и

препоръчителната практика на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Чл. 2. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") отговаря

аеронавигационните карти и отделните картни листове да съдържат вярна информация.

(2) Аеронавигационните карти и отделните картни листове, които са част от Сборника за

аеронавигационна информация и публикация (АИП), се публикуват от доставчика на аеронавигационно

обслужване (ДАНО), получил свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване от ГД "ГВА"

по реда на Закона за гражданското въздухоплаване. Публикацията се извършва по реда на Наредба № 15 от

1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.).

(3) Главна дирекция "ГВА" съгласува изготвянето и издаването на аеронавигационни карти или картни

листове, обхващащи територията на други държави, със съответните въздухоплавателни администрации на

тези държави.

(4) При поискване от други държави ГД "ГВА" предоставя необходимата информация за изготвяне на

аеронавигационни карти, включващи аеронавигационна информация за обслужваното въздушно

пространство на Република България.

Раздел II

Общи изискваниякъм аеронавигационните карти

Чл. 3. (1) За правилното определяне и разпределяне на информацията, изобразявана на

аеронавигационните карти, полетът на всяко въздухоплавателно средство (ВС) условно се разделя на

следните етапи:

1. рулиране от местостоянката до точката на начало на излитане...

Приложения
Приложение Размер
НАРЕДБА № 4 от 25.04.2007 г. 2.4 MB