Наредба № 10 от 21.12.2006 г.

за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

Наредба 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

(Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г.)

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.2007 г., изм. и доп., бр. 28 от 17.04.2015 г.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) С тази наредба се определят основните технически изисквания към системите и средствата за комуникация, радионавигация, обзор, както и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване в Република България.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор отговарят на изискванията на Закона за електронните съобщения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор, както и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване отговарят на стандартите, съдържащи се в Приложение 10 на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и измененията и допълненията към нея, Регламентите на Европейския съюз, както и на изискванията по тази наредба.
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Наземните системи и средствата за комуникация, радионавигация и обзор са собственост на доставчика на аеронавигационно обслужване (ДАНО), който притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, издадено от ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Бордните системи и средствата за комуникация, радионавигация и обзор са собственост на авиационните оператори, собственици на въздухоплавателни средства (ВС).
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Ползватели на аеронавигационното обслужване, предоставяно от средствата и системите за комуникация, радионавигация и обзор, са екипажите на ВС, оборудвани със съответните технически средства, отговарящи на изискванията по чл. 2, ал. 1 и 2.
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Въвеждането и снемането от експлоатация на системи и средства за комуникация, радионавигация и обзор, използвани за осигуряване и управление на въздушното движение, се публикува в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (АИП) съгласно Наредба № 15 за аеронавигационното информационно обслужване (обн., ДВ, бр. 37 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2014 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) За промяна във времето на работа или параметрите на системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор се издава съответното съобщение (НОТАМ) съгласно разпоредбите на Наредба № 15 за аеронавигационно информационно обслужване.
Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2015 г. ) Системите и средствата за комуникация,...

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 10 от 21.12.2006 г. 2.83 MB