Наредба № 15 от 13.04.2011 г.

за аеронавигационното информационно обслужване

Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване

 Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 37 от 13.05.2011 г., в сила от 23.06.2011 г., изм. и доп., бр. 48 от 10.06.2014 г.

 Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 Раздел I

Общи положения, отговорности и функции

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

 1. условията и редът за осъществяване на аеронавигационно информационно обслужване за осигуряване необходимите данни и информация за безопасността, редовността и ефективността на международната въздушна навигация;

 2. редът, правилата и сроковете за предоставяне на аеронавигационна информация/данни за нуждите на аеронавигационното информационно осигуряване на полетите.

 (2) Тази наредба се отнася до:

 1. доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО);

 2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА");

 3. собствениците и операторите на летища и вертолетни летища;

 4. собствениците и операторите на летателни/вертолетни площадки;

 5. физически и юридически лица, предоставящи данни и/или услуги за целите на тази наредба.

 (3) Тази наредба отразява прилаганите в Република България стандарти и препоръчителни практики от Приложение 15 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Чл. 2. (1) Република България чрез определения ДАНО носи отговорност за предоставяне на аеронавигационно обслужване.

 (2) В публикуваната аеронавигационна информация за и от името на Република България ясно се указва, че е одобрена от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Чл. 3. (1) Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се извършва от ДАНО, притежаващ валидно свидетелство за извършване на аеронавигационно информационно обслужване.

 (2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря за публикуването на аеронавигационна информация и/или данни за територията на Република България и районите извън нея, в които страната отговаря за обслужване на въздушното движение.

 (3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема всички необходими мерки публикуваната аеронавигационна информация да бъде обективна, своевременна и с необходимото качество.

Чл. 4. Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се контролира от ГД "ГВА".

Чл. 5. (1) Всички физически и юридически лица, свързани с въздухоплаването и имащи отношение към провеждането на полетите на въздухоплавателните средства, са длъжни своевременно да предоставят на ГД "ГВА" на хартиен и/или електронен носител информация/данни за публикуване в интегрирания аеронавигационен информационен пакет.

 (2) При необходимост ГД "ГВА" може да изиска допълване на първоначално предоставената информация/данни от лицата по чл. 5, ал. 1.

Чл. 6. На международните летища за обществено ползване, които не оперират 24 часа в денонощието, аеронавигационно информационно обслужване се осигурява за времето на полет на всички въздухоплавателни средства в района на отговорност, включително поне два часа преди началото на полета и два часа след края му. По искане на летищния оператор аеронавигационно информационно обслужване се осигурява и по всяко друго време.

Чл. 7. Доставчикът на аеронавигационно обслужване получава аеронавигационната информация, необходима за предполетното информационно обслужване за удовлетворяване потребностите от информация по време на полет, и от:

 1. службите за аеронавигационно информационно обслужване на други държави;

 2. други достъпни източници.

Чл. 8. (1) Аеронавигационна информация/данни, получени от източниците по чл. 7, т. 1, се разпространяват само с ясно посочване на източника.

 (2) Аеронавигационната информация /данни, получени от източниците по чл. 7, т. 2, се проверяват от ДАНО, преди да бъдат разпространени, а при невъзможност да се проверят - се указва, че информацията не е проверена.

Чл. 9. Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява предоставянето на аеронавигационна информация/данни, необходими за безопасността, редовността или ефективността на въздушната навигация във форма, подходяща за използване от:

 1. персонала, свързан с изпълнението на полетите, включващ екипажите на въздухоплавателните средства, службата за обработка на полетни данни и планиране на полетите и авиационните тренажори;

 2. органите за обслужване на въздушното движение (ОВД);

 3. органа, отговорен за осигуряване на полетно-информационно обслужване;

 4. службите, отговорни за предоставянето на предполетна информация.....

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 15 от 13.04.2011 г. 4.89 MB