Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Обн. - ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.; в сила от 19.04.1999 г.; изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г.; изм., бр. 11 от 02.02.2023 г.
Издадена от министъра на транспорта


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.
Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Опасни товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Опасни товари се приемат за превоз по въздуха, ако отговарят на условията и реда, посочени в тази наредба и в подробните изисквания и процедури в следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 ;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) Правилник на Международната организация за въздушен транспорт за превоз на опасни товари по въздуха;
3. специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ).
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2017 г.) (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат към: