Наредба № 18 от 04.03.1999 г.

за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

 Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г.

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2017 г. ) Опасни товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността или околната среда и са класифицирани в Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха – документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).

Чл. 3. Опасни товари се приемат за превоз по въздуха, ако отговарят на условията и реда, посочени в тази наредба и в подробните изисквания и процедури в следните документи:

 1. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2017 г. ) Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905;

 2. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2017 г. ) Правилник на Международната организация за въздушен транспорт за превоз на опасни товари по въздуха;

 3. специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ).

Чл. 4. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат към:

 1. всички международни и вътрешни български и чуждестранни полети с гражданските въздухоплавателни средства (ВС), когато излитането или кацането се извършва на територията на Република България или се прелита през нейното въздушно пространство;

 2. всички въздухоплавателни средства, вписани в държавния регистър на Република България, включително и когато се намират в чужбина, освен ако там не са в действие по-завишени изисквания.

 (2) (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2017 г. ) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице може да разреши изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на тази наредба в случай на извънредни обстоятелства, когато не може да бъде използван друг вид транспорт и след като е направено всичко възможно за постигане общото ниво на безопасност при превоза, равнозначно на нивото, предвидено в наредбата......