Наредба № 19 от 27.11.2012 г.

за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят целта, организацията и принципите на функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (ЕСГВУВП) в мирно време и предназначението, задачите, съставът и правилата на работа на органите на ЕСГВУВП.

 (2) Наредбата осигурява прилагане на Концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство (ВП) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 2150/2005 г. на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общите правила за гъвкаво използване на въздушното пространство и изпълнение на ангажиментите на страната, поети с членството в Европейския съюз, НАТО и по други международни договори.

 (3) Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство функционира в суверенното въздушно пространство на Република България.

 (4) Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство функционира и във въздушното пространство извън териториалните води, в което Република България по регионално споразумение за въздушна навигация е поела отговорността да осигурява обслужване на въздушното движение (ОВД), когато това въздушно пространство се използва от държавни въздухоплавателни средства на Република България.

 (5) Органите на ЕСГВУВП участват в дейностите по организиране, планиране и координиране използването на трансграничните структури във въздушното пространство в съответствие с международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 2. Целта на ЕСГВУВП е организиране и управление на въздушното пространство за осъществяване на функции за поддържане и повишаване на нивата на безопасност и ефективност на неговото използване от ползвателите на въздушното пространство по чл. 1, ал. 3 и 4.

Чл. 3. (1) Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство функционира на три нива:

 1. стратегическо (ниво 1);

 2. предтактическо (ниво 2),

 3. тактическо (ниво 3)   .....

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 19 от от 27.11.2012 г. 291.38 KB