Наредба № 21 от 25.04.2007 г.

за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., попр., бр. 44 от 5.06.2007 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., бр. 86 от 2.11.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2014 г.


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) С тази наредба се уреждат статутът, съставът и правилата за дейност на специализираната транспортна авиолекарска комисия, наричана "Комисия за авиомедицинско освидетелстване" (КАМО) при определяне на медицинската и психологическата годност на лицата от въздухоплаването и на кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност, както и изискванията към тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне на медицинската и психологическата годност на ръководител полети и ученик - ръководител на полети и на кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети и ученик - ръководител на полети, както и изискванията към тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) С наредбата се уреждат условията и редът за медицинското освидетелстване на кандидатите за първоначално издаване, преиздаване и подновяване на свидетелство за медицинска годност към свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) Медицинското и психологическото освидетелстване е задължително за лицата, които кандидатстват за придобиване на свидетелство за правоспособност за ръководител полети и ученик - ръководител полети, за което се издава свидетелство за медицинска годност по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелства за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.).
Чл. 3. (1) Определянето на наличието или отсъствието на определени физически и психологически качества и състояния на здравето, както и тяхната изразеност се извършва от експерти-специалисти лекари и психолози.
(2) Медицинската годност се определя въз основа на медицински изисквания според съответните правила към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, посочени в приложение № 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) Медицинското освидетелстване и определянето на медицинската годност на кандидатите за първоначално издаване, преиздаване и подновяване на свидетелство за медицинска годност към свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство се извършва от личния общопрактикуващ лекар на кандидата при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 4. Установяват се следните четири класа свидетелства за медицинска годност:
1. I клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:
а) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.);
б) членове на летателния състав от екипажа, различни от пилоти - борден инженер F/EL; щурман (борден навигатор) F/NL; борден радист F/RТOL;
2. II клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм., бр. 7 от 2014 г. );
б) професионален парашутист-инструктор;
в) пилот на планер (и неговите разновидности) PL(G);
г) пилот на свободен балон (и неговите разновидности) PL(FB);
д) (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г. );
3. III клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за ръководител полети - ATCL, ученик ръководител полети SATCL, както и за вписване на квалификационни класове и разрешения към тях, съгласно глава четиринадесета от Наредба № 1;
4. IV клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:
а) стюард/стюардеса C/AL;
б) борден съпроводител F/CL;
в) борден оператор F/OL .
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) На първоначално медицинско и психологическо освидетелстване подлежат кандидатите за обучение съобразно посочения в чл. 4 медицински клас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) На периодични освидетелствания подлежат лицата от авиационния персонал в съответствие с медицинския клас по чл. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г. ) На първоначално медицинско освидетелстване подлежат кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство.
Чл. 6. (1) Авиационният персонал от военната авиация, който кандидатства за издаване на свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 1, се преосвидетелства с разширен обхват по реда на тази наредба след представяне на документ от последния авиомедицински експертен преглед.
(2) Авиационният персонал, притежаващ свидетелство за правоспособност и свидетелство за медицинска годност, издадени от чуждестранна въздухоплавателна администрация, кандидатстващ за работа в българското гражданско въздухоплаване, се освидетелства с разширен обхват на прегледа по реда на тази наредба след представяне на документ от последния авиомедицински експертен преглед.
Чл. 7. (1) Медицинската годност се удостоверява със свидетелство за медицинска годност със следните срокове на валидност:

Приложения
Приложение Размер
НАРЕДБА № 21 от 25.04.2007 г. 10.75 MB