Наредба № 23 от 1.11.1999 г.

за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

Наредба № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия

 Издадена от министъра на транспорта и министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 99 от 16.11.1999 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г.

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. С тази наредба се определят:

 1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г. ) преходът към военен контрол на Единната система за гражданско и военно управление (ЕСГВУ) на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;

 2. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2008 г. ) функциите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство, на ДП "РВД" и на Щаба на Военновъздушните сили (BBC) при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия;

 3. взаимодействието между Министерството на транспорта и Министерството на отбраната при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство;

 4. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2008 г. ) редът за оповестяване структурите на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство за преход към военен контрол.

Чл. 2. (1) Редът за използване на въздушното пространство при прехода се определя от Съвета за управление на въздушното пространство (СУВП) по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министъра на транспорта.

 (2) Редът включва последователността от дейности и правила за планиране, разпределение, предоставяне и контрол на използването на въздушното пространство и изпълнението на полетите....

....

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 23 от 1.11.1999 г. 34.21 KB