Наредба № 27 от 31.03.2000 г.

за авиационните учебни центрове

НАРЕДБА № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 18.04.2000 г., доп., бр. 85 от 2.10.2001 г., в сила от 2.10.2001 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., изм., бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 20.05.2008 г., изм., бр. 14 от 20.02.2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2.11.2010 г., бр. 67 от 30.07.2013г., изм., бр. 40 от 15.05.2018г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Обхват и общи изисквания към системата за авиационно професионално обучение и квалификация

 

 Чл. 1. (1) Тази наредба регулира правата и формите на обучение за придобиване на правоспособност в гражданското въздухоплаване и определя:

 1. системата за професионално обучение и квалификация в гражданското въздухоплаване;

 2. условията и реда за издаване и отнемане на свидетелства за професионално обучение на авиационните учебни центрове (АУЦ) и изискванията към тях;

 3. изискванията и реда за издаване на свидетелства на преподавателите в АУЦ;

 4. списъка и квалификационните изисквания за съответните авиационни професии;

 5. изискванията към кандидатите за обучение и квалификация в АУЦ;

 6. изисквания към програмите за обучение и квалификация;

 7. условията и реда за провеждането на изпитите и доказване на съответствието по правоспособност.

 (2) Издаването на свидетелство за професионално обучение на АУЦ цели да се гарантира придобиването на авиационна правоспособност по учебни програми, обхващащи международния опит и регламентираната практика за възприетия минимум професионални знания и практически опит.

 (3) Правоспособност по тази наредба придобиват лица:

....

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 27 от 31.03.2000 г. 3.04 MB