Наредба № 30 от 10.11.2006 г.

за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България

НАРЕДБА № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.)

(Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 95 от 24.11.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 3.07.2018 г.)

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Тази наредба се отнася за летищата за обществено ползване под 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година.

(2) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) С тази наредба се определят:

1. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) експлоатационни ограничения за намаляване вредното въздействие на шума;

2. (изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) експлоатационните ограничения за защита от шума, съобразени с изискванията за равен достъп до пазара на въздушните превозвачи;

3. мерките за насърчаване развитието на летищната инфраструктура в съответствие с хармоничното развитие на околната среда;

4. мерките за намаляване на негативното шумово въздействие от въздухоплавателни средства на летища със специфични шумови проблеми;

5. оценката на шумовото въздействие на дадено летище с оглед предприемане на мерки за намаляването му;

6. (отм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.).

(3) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За летища за обществено ползване с над 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година се прилага Регламент (ЕС) № 598/2014 от 16 април 2014 г. за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО (ОВ, L 173, 12/06/2014, стр. 65 – 78).

ПРИЛОЖЕНИЯ“

Приложения