Наредба № 83 от 30 май 2014 г.

за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г., в сила от 14.07.2014 г., доп., бр. 55 от 12.07.2019 г.

 

Раздел І

Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за предоставянето на въздухоплавателно средство (ВС) за ползване на лизинг.

(2) Наредбата се прилага в случаите на договор за лизинг на В С, когато с това ВС се извършват търговски операции.

(3) С тази наредба се определят също условията и редът, при които Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да прехвърли на чужда въздухоплавателна администрация всички или част от функциите и задълженията си по отношение на В С, регистрирано в Р епублика България, когато то се експлоатира от чуждестранен оператор по силата на договор за лизинг, чартър, взаимен обмен на ВС или друг подобен договор.

(4) Тази наредба се прилага и в случаите на прехвърляне от чужда въздухоплавателна администрация на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" на всички или част от функциите и задълженията по отношение на В С, регистрирано в чуждия регистър, когато то се експлоатира от български оператор по договор за лизинг, чартър, взаимен обмен на ВС или друг подобен договор.........