Наредба № 141 от 27.03.2002 г.

за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 35 от 5.04.2002 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 19.04.2012 г., изм. бр. 40 от 15.05.2018 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г.

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на удостоверения за експлоатационна годност на системи и навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, наричани по-нататък "съоръжения".

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Съоръженията, за които се издава удостоверение за експлоатационна годност по тази наредба, са:

 1. системи за летателна проверка на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS);

 2. курсо-глисадни системи за точен подход за кацане (ILS);

 3. първични радиолокатори (PSR);

 4. вторични радиолокатори (SSR);

 5. автоматизирани системи за изобразяване на многорадарна и планова информация;

 6. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2012 г. , в сила от 19.04.2012 г.) радиолокатори за обзор на летателното поле (SMR);

 7. метеорологични радиолокатори (WXR);

 8. автоматизирани метеорологични наблюдателни системи (AWOS);

 9. всенасочени УКВ радиофарове (VOR);

 10. приводни радиостанции (NDB);

 11. далекомерни системи (DME);..........

 

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 141 от 27.03.2002 г. 944.33 KB