Наредба № 261 от 13.07.2006 г.

за общите правила за обезщетяване и окацване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство или при отменяне или забавяне на полет

Наредба № 261 от 13 юли 2006 г. за общите правила за обезщетяване и окацване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство или при отменяне или забавяне на полет

Издадена от министъра на транспорта Обн. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006 г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет, независимо дали полетът е по редовна или по нередовна въздушна линия.

(2) Наредбата се прилага за въздушен превозвач, който изпълнява или предстои да изпълни полет с моторно въздухоплавателно средство с фиксирано крило по договор с пътник или от името на друго лице, което има договор с пътник.

Чл. 2. (1) Когато въздушен превозвач, който няма договор с пътника, изпълнява задължения по тази наредба, се счита, че ги изпълнява от името на лицето, което има договор с пътника.

(2) Въздушен превозвач, който е обезщетил пътник или е изпълнил други задължения по тази наредба, има право на регресен иск срещу всяко друго лице.

(3) Лице, различно от пътника, с което въздушният превозвач е сключил договор, има право да търси възстановяване на сума по чл. 12 от въздушния превозвач или на регресен иск срещу въздушния превозвач.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага по отношение на пътници:

1. заминаващи от летище на територията на Република България с полет, изпълняван от български или чуждестранен въздушен превозвач;

2. заминаващи от летище на територията на друга държава до летище на територията на Република България с полет, изпълняван от български въздушен превозвач или превозвач на Европейската общност, ако това е предвидено в международен договор.

(2) Наредбата се прилага по отношение на пътниците по ал. 1, при условие .... 

Приложения
Приложение Размер
Наредба № 261 от 13.07.2006 г. 170.15 KB