Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването

от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.

Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 30.01.1997 г. - ДВ, бр. 13 от 1997 г. В сила за Република България от 1.06.1997 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 77 от 31.08.1999 г.