Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз

Montreal Convention on unification of certain rules relation to International carriage by air, ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 16.07.2003 г. - ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г. Издадена от Министeрството на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 9.01.2004 г.

КОНВЕНЦИЯ за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Montreal Convention)

Държавите - страни по тази конвенция,

като признават значителния принос на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г. , назовавана тук и по-долу "Варшавска конвенция", и другите свързани с нея документи за хармонизирането на международно частно въздушно право;

като признават необходимостта от осъвременяване и обединяване на Варшавската конвенция и свързаните с нея документи;

като признават значението на осигуряването на защита на интересите на потребителите при международния въздушен превоз и необходимостта от справедливо обезщетение въз основа на принципа на възстановяване;

като потвърждават желанието за системно развитие в дейността на международния въздушен транспорт и безпрепятствено придвижване на пътници, багаж и товари в съответствие с принципите и целите на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, приета в Чикаго на 7 декември 1944 г. ;

убедени, че колективните действия на държавите за по-нататъшна хармонизация и систематизиране на някои правила, уреждащи международния въздушен превоз, чрез нова конвенция са най-подходящото средство за постигане на справедливо равновесие на интересите;

се споразумяха за следното:

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 Член 1 - Приложно поле

1. Тази конвенция се прилага за всякакъв международен превоз на хора, багаж или товари, извършван с въздухоплавателно средство срещу възнаграждение. Тя се прилага също и за безвъзмезден превоз с въздухоплавателно средство, извършван от предприятие за въздушен транспорт.

2. Изразът международен превоз по смисъла на тази конвенция е всеки превоз, при който съгласно договора между страните мястото на заминаване и местоназначението независимо дали има прекъсване на превоза или претоварване се намират или на териториите на две държави - страни по конвенцията, или на територията само на една държава - страна по конвенцията, ако е договорено място за спиране на територията на друга държава, дори ако тази държава не е държава - страна по конвенцията. Превозът между два пункта на територията само на една държава страна без договорено място за спиране на територията на друга държава не се счита за международен превоз по смисъла на тази конвенция.

3. Превозът, извършван от няколко последващи превозвачи, се счита по смисъла на тази конвенция за един цялостен превоз, ако се разглежда от страните като единична операция независимо дали е договорен под формата на единичен договор или поредица от договори, и не губи международния си характер само поради факта, че един договор или поредица от договори следва да бъдат изпълнени изцяло на територията на една и съща държава.

4. Тази конвенция се прилага и за превоза, описан в глава V, при определените там условия.

Член 2 - Превоз, извършван от държава, и превоз на пощенски пратки

1. Тази конвенция се прилага за превоз, извършван от държавата или от създадени със закон държавни органи, при условие че отговаря на предвидените в чл. 1 условия.

2. При превоза на пощенски пратки превозвачът е отговорен само пред съответната пощенска администрация в съответствие с правилата, уреждащи взаимоотношенията между превозвачите и пощенските администрации.

3. С изключение на предвиденото в ал. 2 на този член разпоредбите на тази конвенция не се прилагат спрямо превоза на пощенски пратки.

Глава II

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ, БАГАЖ И ТОВАРИ

 Член 3 - Пътници и багаж

1. При превоз на пътници се издава индивидуален или групов документ за превоз, който съдържа:

(а) означение на мястото на заминаване и местоназначението;

(б) ако мястото на заминаване и местоназначението се намират на територията само на една държава страна, като същевременно са договорени едно или повече места за спиране на територията на друга държава - означение на поне едно такова място за спиране.

2. Издаването на документа, посочен в ал. 1, може да бъде заменено от всяко друго средство, което запазва посочената в тази алинея информация. Ако се използва такова друго средство, превозвачът предлага да предостави на пътника писмено изложение на така съхранената информация.

3. Превозвачът издава на пътника етикет за идентификация на багажа, за всяка единица регистриран багаж.

4. На пътника се дава писмено уведомление за това, че доколкото тази конвенция е приложима, тя урежда и може да ограничава отговорността на превозвачите в случай на смърт или увреждане и на унищожаване, загуба или щета на багаж и на забавяне

5. Неизпълнението на разпоредбите на предходните алинеи не засяга съществуването или валидността на договора за превоз, който независимо от това е подчинен на правилата на тази конвенция, включително онези, отнасящи се до ограничаване на отговорността.

Член 4 - Товари

1. При превоза на товари се издава въздушна товарителница.

2. Издаването на въздушна товарителница може да бъде заменено от всякакво друго средство, което запазва данните за превоза, който следва да бъде извършен. Ако се използва такова друго средство, превозвачът издава на изпращача, ако това бъде поискано от изпращача, квитанция за товара, която позволява идентифициране на пратката и достъп до информацията, съдържаща се в данните, съхранени чрез това друго средство.

Член 5 - Съдържание на въздушната товарителница или квитанцията за товар....