Конвенция за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване

Convention on Plastic explosives (1991), ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 28.01.1999 г. - ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта, обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., в сила от 21.06.1998 г.