Конвенция за международно гражданско въздухоплаване

подписана в Чикаго /Chicago Convention на 7 декември 1944г., ратифицирана с Указ № 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС за присъединяване - ДВ, бр. 62 от 9.08.1966 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 55 от 8.07.1994 г., в сила от 8.07.1967 г., изм., бр. 104 от 28.11.2003 г., в сила от 5.11.2003 г. кн. 10/94 г., стр. 268 т. 9, р. 4, № 635.

Текстът на конвенцията включва измененията и допълненията, внесени с Протокол от 27.V.1947 г. (чл. 93bis); Протокол от 14.V.1954 г. (чл. 45); Протокол от 14.VI.1954 г. (чл. 48а, 49е и 61); Протокол от 21.VI.1961 г. (чл. 50а); Протокол от 15.IX.1962 г. (чл. 48а); Протокол от 12.III.1971 г. (чл. 50а); Протокол от 7.VII.1971 г. (чл. 56); Протокол от 16.X.1974 г. (чл. 50а). Република България е страна по горните протоколи.

Приложения