Категории персонал и длъжности, за които се изисква предварително одобрение от ГД ГВА (Форма 4-АС)

  • Инструкторите по сигурност
  • Служители, изпълняващи функции по вътрешен контрол на качеството
  • Преки ръководители (супервайзори) по сигурност
  • Ръководителите по сигурността на местно и национално равнище
Приложения
Приложение Размер
Форма 4-АС 208 KB