Нараняване / смърт

При нараняване или смърт в случай на авиационно произшествие пътникът или неговите наследници могат да подадат иск за обезщетение по силата на Монреалската конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз от 1999г.

Ако въздушният превозвач е въздушен превозвач на Общността, пътникът или неговите наследници имат право да получат  в най-кратък срок и, във всеки случай, не по-късно петнадесет дни след като се идентифицира физическото лице с право на обезщетение,прави авансово плащане на това лице, което ще му позволи да посрещне непосредствените нужди, пропорционално на претърпените материални щети. 
(Съгласно Регламент ЕО 889/2002 относно отговорността на въздушните превозвачи, в случай на произшествия).

Авансовото плащане не трябва да бъде по-малко от еквивалента н 100 000 СПТ сума за всеки пътник, в случай на смърт.

Искът може да бъде подаден до въздушния превозвач, с който пътникът има договор за въздушен превоз, или до опериращия въздушен превозвач, който действително извършва полета, ако са различни.

По принцип пътникът или неговите наследници винаги  могат да се обърнат и към съда.

В кой съд можете да заведете дело?

  • В съда по постоянно седалище на въздушния превозвач;
  • В съда по основното място на дейност на въздушния превозвач;
  • В съда по друго място на дейност на въздушния превозвач, чрез което е сключен договорът за превоз;
  • В съда на мястото на пристигане;
  • В съда по постоянно местожителство на пътника.