Форми за оказване на помощ от страна на въздушния превозвач

Въздушен превозвач, негов агент или туроператор не могат да откажат да приемат резервация или качване на борда на пътниците с намалена подвижност, при положение че те имат валиден билет или резервация.

Превозвачът при когото е направена резервацията и към когото е заявена необходимостта от осигуряване на помощ следва да изпрати информацията възможно най-бързо към въздушния превозвач, който следва да изпълни полета (опериращия превозвач).

Отказ за резервация и качване на борда могат да бъдат направени единствено поради

  • причини касаещи безопасността на полета
  • размерът на въздухоплавателното средство (ВС) или неговите врати правят физически невъзможно качването и превозът на пътниците с намалена подвижност. Тези ограничения са въведени от гледна точка приоритета за безопасността на полета, както за хората с намалена подвижност така и за останалите пътници, когато възникването на извънредна ситуация може да доведе до евакуация от ВС.

В случай на отказ, въздушния превозвач, негов агент или туроператор трябва:

  • да информира незабавно пътника относно причините за отказ и при поискване да предостави тези причини в писмен вид в рамките на 5 работни дни.
  • да предложи алтернативен полет или да върне сумата за закупения билет

Въздушните превозвачи, техните агенти или туроператори трябва да предоставят необходимата информация за полета във формат достъпен на хората с увреждания или хората с ограничена подвижност, както и приложимите норми за безопасност и съществуващите ограничения.

Необходимост от придружител при полет

Въздушните превозвачи могат да изискат пътникът с намалена подвижност (PRM) да бъде придружен от придружител, който може да му предостави необходимата помощ, когато те не са в състояние сами да изпълнят следното:

  • дишане, пътникът не е в състояние да си сложи кислородна маска;
  • хранене, пътникът следва да е в състояние да се храни сам. В случай на проблеми със зрението, кабинния екипаж може да помогне за отваряне на храната и да опише съдържанието на сервираната храна.
  • ставане, пътникът трябва да може да се придвижи от пътническото си място до инвалидната количка на борда.
  • общуване, пътникът трябва да е в състояние да общува с кабинния екипаж и да разбира техните съвети/инструкции.
  • ползването на тоалетните, пътникът трябва да може, без помощ да ползва тоалетните. Кабинният екипаж следва да осигури помощ само при придвижване в салона чрез инвалидната количка.
  • прием на лекарства, пътникът трябва да може сам да взима своите медикаменти и препарати.

Как да заявим услугата за оказване на помощ

За да бъде оказана помощ, пътникът следва да подаде молба за оказване на такава помощ към въздушния превозвач, негов агент или туроперетор с когото е направена резервацията за полета, като тя следва да бъде подадена най-малко 48 часа преди началото на полета. 

Въздушният превозвач получил молбата за оказване на помощ трябва да резервира услугата най-малко 36 часа преди началото на полета, като предоставя тази информация на управителните тела на летищата на заминаване, пристигане и транзит. Пътникът има право да бъде информиран предварително за въздушния превозвач, който ще изпълни полета  (опериращ въздушен превозвач), когато той е различен от въздушния превозвач с когото е направена резервацията (договарящия въздушен превозвач). Превозвачът приел резервацията и молбата за оказване на помощ (договарящия въздушен превозвач) трябва да предостави тази информация възможно най-бързо на въздушния превозвач, който ще изпълни полета (опериращ въздушен превозвач), ако е различен.  

Международна Идентификационна Абревиатура за услугите за оказване на помощ

BLND - Слепи и пътници с намалено зрение

WCHR - Пътници с невъзможност да ходят на дълги разстояния, но с възможност да слиза и качва стъпала и да се движи самостоятелно

WCHS - Пътници с невъзможност да ходят на дълги разстояния, да качват и слизат по стълби, но имат възможност да се обслужват самостоятелно на борда на въздухоплавателното средство.

WCHC - Пътници, които са напълно неподвижни, които не могат да се обслужат самостоятелно на борда и които изискват пълно оказване на помощ.

DEAF - Пътници с намален слух

DPNA - Пътници с психически и поведенчески увреждания Passengers with mental or behavioral disability