Национално ръководство по статистика във въздушния транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ на Национално ръководство по статистика във въздушния транспорт:           

1. Нормативна база

Регламент (ЕО) № 223 на Европейския парламент и Съвета от 11 март 2009 год. относно европейската статистика;

Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и Съвета от 27 февруари 2003 година относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха;

Регламент (ЕО) 1358/2003 на Комисията от 31 юли 2003 година относно прилагането на Регламент (EO) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха;

Наредба № РД-08-20 за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България

2.  Методически раздел

2.1 За авиационни оператори:

2.1.1. Отчетна статистическа форма А - отчет за превозите и методически указания за попълване на отчетна статистическа форма А

2.1.2. Отчетна статистическа форма В - Превози по начални и крайни пунктове на полета и методически указания за попълване на форма В

2.1.3. Отчетна статистическа форма С - Превози по етапи на полета  и методически указания за попълване на форма С

2.1.4. Отчетна статистическа форма D - Парк въздухоплавателни средства и персонал на авиопревозвачите и методически указания за попълване на форма D

2.1.5. Отчетна статистическа форма EF - Финансови данни за авиопревозвачите и методически указания за попълване на форма EF

2.1.6. Отчетна статистическа форма М -Разход на гориво и методически указания за попълване на форма М

2.2. За летищата:

 2.2.1. Отчетна статистическа форма I - Обем на превозите през летища и методически указания за попълване на форма I

 2.2.2. Отчетна статистическа форма J - Финансови данни по летища и методически указания за попълване на форма J

2.2.3. Отчетна статистическа форма I-А1 - Информация за превозите по етап на полета

 2.2.4. Отчетна статистическа форма I-B1 - Информация за превозите по начален и краен пункт на полета

 2.2.5. Отчетна статистическа форма I-C1 - Информация за превозите през летищата

2.3. За РВД:

2.3.1. Отчетна статистическа форма К - Финансови данни по маршрутни средства и методически указания за попълване на форма К

2.3.2. Отчетна статистическа форма L - Данни за движение по трасета при използване на маршрутни средства и методически указания за попълване на форма L

2.4. За авиацията с общо предназначение:

2.4.1. Отчетна статистическа форма AD-3 - Въпросник за дейностите в авиацията с общо предназначение и методически указания за попълване на форма AD-3

2.4.2. Отчетна статистическа форма EF - Финансови данни за авиопревозвачите и методически указания за попълване  на форма EF

3.  Документи с обща приложимост:

 3.1. Видове полети

 3.2. Таблица на видовете полети

 3.3. Особени случаи

4.  Документи за ІТ сектора:

 4.1. Общи функционалности в ИТ сектора, формат на полетата и подреждане на информацията в отчетни статистически форми І-А1, І-В1 и І-С1

 4.2. Възможности за контрол върху качеството при трансфера на данните от първичните документи в базата данни и при изготвянето на отчетните статистически форми І-А1, І-В1 и І-С1

 4.3. Верификация на данните