Въздушно пространство

Република България има пълен, изключителен и неотменим суверенитет върху въздушното пространство над своята територия, включително над вътрешните и териториалните й води.

Органите за обслужване на въздушното движение предоставят аеронавигационни услуги (обслужване) в границите на обслужваното въздушно пространство, които съвпадат с границите на района за полетна информация.

Обслужвано гражданско въздушно пространство на Република България е въздушното пространство:

  1. над територията на страната и териториалните води, в което Република България осъществява суверенни права, с изключение на:

    а) забранените зони;

    б) активираните опасни зони;

    в) активираните ограничени зони;

    г) временно отделеното въздушно пространство, районите и зоните на военните летища в случаите, когато се извършва само оперативно въздушно движение;

    д) зони за полети на безпилотни летателни системи (БЛС) до височина 120 m над терена; зоните в които са разрешени полети на БЛС са изобразени на следният адрес: https://caa.bg/bg/page/interaktivni-karti

  2. над акваторията на Черно море, в което Република България е поела отговорността за организиране на обслужването на въздушното движение.

Изброените по-горе зони не се класифицират. Ползвателите на зоните носят отговорност извършването от тях операции да са в границата на определената им зона, и следва да не нарушават определените за всяка една зона буфери за безопасност.

МИНИМАЛНАТА ВИСОЧИНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛЕТИ ПО МАРШРУТА С ПИЛОТИРУЕМИ ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е РАВНА ИЛИ ПО-ГОЛЯМА ОТ  150 m (СТО И ПЕТДЕСЕТ МЕТРА)

Останалото въздушно пространство се класифицира както следва:

1. Класификация на въздушното пространство в Република България осигуряване на обслужване на въздушното движение и изисквания за полети съгласно ИКАО Приложение  11, допълнение 4

1. ATS airspace classes  - services provided and flight requirements

in accordance with ICAO Annex 11, Appendix 4

2. Използвани класове във въздушното пространство на РПИ София са клас C и клас G, виж таблицата по-долу

2. The airspace of FIR Sofia is classified as follows: Class C and Class G, see table below

3. За повече информация, моля да се прегледа секция ENR 1.4 от Сборника за аеронавигационна информация и публикация (АИП) на Република България

3. For more information, please review section ENR 1.4 of the Aeronautical Information and Publication (AIP) of the Republic of Bulgaria

Клас

Правила

на полета

Осигуряване на

сепарация

Вид обслужване

Ограничения по

скорост*

Изискване за

наличие на радио -

комуникационно

оборудване

Изисквания за

непрекъсната

двупосочна гласова връзка въздух-земя

Подлежи на

разрешение

по КВД

Class

Type of

flight

Separation

provided

Service provided

Speed limitation

Radio

communication

capability requirement

Continuous two-way

air-ground voice 

communication required

Subject to

ATC 

clearance

1 2 3 4 5 6 7 8

C

ППП ППП спрямо ППП Обслужване по КВД Не се прилага Да Да Да
IFR IFR from IFR Air traffic control service Not applicable Yes Yes Yes
ППП ППП спрямо ППП Обслужване по КВД Не се прилага Да Да Да
IFR IFR from IFR Air traffic control service Not applicable Yes Yes Yes
ПВП ПВП спрямо ППП

1) КВД за сепарация спрямо ППП

2) Обслужване по КВД, ПВП/ПВП трафик информация (и препоръка при поискване за предотвратяване на сблъскване)

460 km/h (250kts)приборна скорост под 3 050 m (10 000 ft)

 

Да Да Да
VFR VFR from IFR

1) Air traffic control service forseparation from IFR; 2) Air traffic control service, VFR/VFR traffic information (and traffic avoidance advice on request)

460km/h (250kts) IAS below 3 050 m (10 000ft) Yes Yes Yes

G

ППП Не Полетно - информационно обслужване при поискване

460 km/h (250 kts)

приборна скорост под

3 050 m (10 000 ft)
Да (**) Не (**)

Не

IFR Nil Flight information service if requested

460 km/h (250 kts) IAS below  3 050m (10 000 ft)

Yes (**) No (**)

No

ПВП

Не

Полетно - информационно обслужване

при поискване

460 km/h (250 kts) приборна скорост под

3 050m (10 000 ft)
Не (**) Не (**)

Не

VFR Nil Flight information service if requested

460 km/h (250 kts) IAS below

3 050m (10 000 ft)
No (**) No (**)

No

 

Пилотите осъществяват непрекъснато наблюдение на гласовата връзка въздух-земя и при необходимост установяват двупосочна връзка по съответния канал за връзка в задължителната радиозона.

(**)

Моля, да се има предвид,  че за осигуряване на безопасността  при полети в определени обеми от въздушното пространство, което е класифицирано като клас G, пилотите се задължават да поддържат радиовръзка. 

Информация за задължителна радиовръзка може да се намери в Сборника за АИП на Република България, раздел ENR 2.2

 

Pilots shall maintain continuous air-ground voice communication watch and establish two-way communication, as necessary, on the appropriate communication channel in RMZ.

Please note that in order to ensure flight safety in certain volumes of airspace classified as class G, pilots are required to maintain radio communication.

Information on mandatory radio communication can be found in the Compendium of the Republic of Bulgaria's AIP, section ENR 2.2

При изпълнението на полети в обслужваното въздушно пространство на Република България, следва да се спазват правилата и процедурите описани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация (АИП).