Обща информация

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че считано от 15.04.2015г., се въвеждат частите от Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, касаещи търговски въздушен превоз с балони.

 

На вниманието на Авиационната индустрия:

Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011

Прилага се от 2 януари 2020 г.

Независимо от по-горното, Част-DAT  / СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ЗА ДАННИ е валидна от  1 януари 2019 г.

1.  В контекста на този регламент, аеронавигационните бази данни следва да включват бази данни, използвани на сертифицирано оборудване на въздухоплавателни средства, за целите на първичната (primary) kомуникация, навигацията и наблюдението (CNS) само от сертифицирани доставчици. (certified by EASA or equivalent).

Прилага се списък на сертифицираните доставчици [1].

2.  Бази данни, за които доставчикът на DAT не е задължен да бъде сертифициран:

бази данни, предоставени и / или използвани от оператора на въздухоплавателното средство, които се експлоатират под отговорността на оператора и не се използват на сертифицирано оборудване/ приложение на въздухоплавателни средства  ( airport moving map used in electronic flight bags (EFBs), take-off and landing performance used in EFBs);- бази данни, които нямат никакво въздействие върху безопасността (системи,използвани  по време на полет от пътниците (IFE) извън кабината и др.)

бази данни за приложения / оборудване, инсталирани на въздухоплавателни      

средства, сертифицирани за експлоатация по правилата за визуални полети (VFR)

[1] Списък с одобрени организации под надзора на ЕААБ, осигуряващи обслужване на въздушното движение може да намерите на този линк: https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-traffic-management/atmans-organisations-approvals-and-atco-training-organisations-approvals#group-easa-downloads