До заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТС

До заинтересованите страни, заявители на административни услуги по чл.129 от Тарифа №5 на МТС:


Във връзка с въведени правила за командироване на служители на ГД ГВА в страната и чужбина, със заповед №45-01-260/28.06.2017 г. на главния директор на ГД ГВА, при заявяване на административна услуга по чл.129 от Тарифа №5 на МТС, моля да имате предвид следното:

При командироване на служители на ГД ГВА за сметка на заявителя, съгласно чл.129 от Тарифа №5 на МТС се спазва следният ред:

  • Командированият служител изготвя и представя за подпис и извеждане, съгласно по-горе описания ред, командировъчна заповед, като в полето „Разходите за командировката са за сметка на: изписва- ГД ГВА, съгласно чл.129 от Тарифа №5;
  • Командированият служител получава аванс за предстоящата командировка от ГД ГВА, отдел ФСДЧР, в брой или по банков път;
  • Командированият служител изготвя отчета за извършената работа и отчита средствата за командировката в описания стандартен ред за отчитане на средства за командировка;
  • Заявителят, съгласно чл.129 от Тарифа №5, възстановява общия размер на изразходваните средства за командировката, включително средствата за гориво на използваните служебни автомобили, по банков път в приходната сметка на ГД ГВА в лева;
  • За възстановените средства, разхооправдателен документ ГД ГВА издава под формата на фактура за префактурирани разходи за командировка с копия на първичните счетоводни документи, които изпраща на заявителя.
  • Основанието за плащане на заявителя е задължително да съдържа следния текст „чл.129 от Тарифа №5, номер и дата на получената фактура“.