Подаване на документи в ГД ГВА чрез ССЕВ

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ГД ГВА

Насърчават се лицата, които подават документи за услугите, предоставяни от ГД ГВА, да подават съответното заявление, заедно с необходимите придружаващи документи и документ за платена административна такса, чрез лицензиран пощенски оператор, куриер или чрез Системата за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя), с цел избягване на директен контакт във фронт–офисите на ГД ГВА.   

Подаване на документи за услугите, предоставяни от ГД ГВА чрез Системата за сигурно електронно връчване (при наличие на електронен подпис на заявителя):

1. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) поддържа и администрира Система за сигурно електронно връчване 

2. За реализиране на електронната комуникация потребителят има две възможности:

Регистрация на физическо лице с персонален идентификационен код (ПИК) на Националният осигурителен институт (НОИ).

Регистрация на физическо лице с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Забележка: Следва да се има предвид, че когато документите се подават от името на юридическо лице - заявител, могат да бъдат подадени от профила на юридическо лице, който може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. За регистрацията на Юридическо лице е нужно да имате вече създаден профил като физическо лице. След това трябва да попълните и подпишете с персонален електронен подпис формуляра за регистрация. След създаване на регистрацията моля изчакайте да бъдете информирани за нейната активация.

3. Помощна информация относно регистрацията и подаване на документи чрез Портала за сигурно електронно връчване може да намерите тук 

4. При подаване на документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) моля да се вземат под внимание следните особености:

Общият размер на документите, който може да бъде подаван чрез ССЕВ, не може да надвишава 50 МВ. За по-обемните файлове информацията може да бъде компресирана и/или изпратена на два и повече пъти (в този случай следва да се отбелязва в първото съобщение, че ще последват още Х на брой изпращания, а във всяко следващо да пише, че това е към съобщение от дата, час).

Указания за компресиране с RAR 

Всички документи следва да бъдат разписани с Квалифициран електронен подпис. Документите, които се прилагат към заявленията, следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ чрез разписване с КЕП на всяка страница от заявителя, или лицето, имащо право да представлява заявителя. В случай, че заверката „Вярно с оригинала“ на някои от приложените документи е от друго лице – в заявлението/писмо/искане и т.н. да се посочи изрично кой и в какво качество е заверил съответния документ.

 

Указания за подписване с електронен подпис на документ в PDF     

Указания за подписване с електронен подпис на документ в Word

  • Въпреки стремежа на ГД ГВА да улесни максимално потребителите на предоставяните от администрацията услуги, има документи, които не могат да бъдат предоставяни по електронен път, а трябва да се предоставят физически във фронт-офисите на ГД ГВА. Това са документи, за които е изрично указано, че се изискват в оригинал или с нотариална заверка, както и нотариално заверените копия на оригинали и пълномощни – предоставят се лично или по пощата.

Ако всички изисквания са спазени коректно, след регистрацията на вашите документи в деловодната система на ГД ГВА ще бъдете уведомени отново чрез ССЕВ за вашия регистрационен номер.

* Забележка: В случай че съобщението бъде получено в ССЕВ след 17:30 часа или в почивен/празничен ден, същото ще бъде обработено на първия работен ден, следващ деня на изпращането.

Приканват се посещаващите фронт-офисите на ГД ГВА да се явяват в добро здравословно състояние, да носят предпазни средства, като се спазват съответните предписания.