Вътрешни правила за реда за възстановяване на недължимо платени държавни такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, постъпили по сметка на ГД ГВА