Ред за подаване на заявления и получаване на административни услуги

Заявяването  и получаването на административни услуги могат да бъдат извършени по различни канали, както следва:

  • във фронт офисите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" 
  • устно заявяване /когато няма установен образец на заявление за съответната административна услуга/ - съгласно образец протокол
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
Приложения
Приложение Размер
образец протокол 123.1 KB
образец протокол 307.25 KB