Ред за подаване на заявления и получаване на административни услуги

Заявяването  и получаването на административни услуги могат да бъдат извършени по различни канали, както следва:

  • в центровете за административно обслужване (ЦАО) на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" 
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)
  • чрез портал за предоставяне на електронни услуги на ГД ГВА
  • чрез единния портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg)
Приложения
Приложение Размер
образец протокол 123.1 KB
образец протокол 307.25 KB