Обща информация

„Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е регулаторният орган в Република България, който отговаря за надзора и контрола в областта на гражданското въздухоплаване, включително и за безпилотните въздухоплавателни системи (БЛС).

За въпроси свързани с БЛС (дронове):

тел. 02/ 937 1096 и 02/ 937 1007
email: [email protected]

Европейските регламенти (ЕС) 2019/947 и 2019/945 определят нормативната рамка за безопасна експлоатация на граждански дронове в Европейския съюз, включително в България. В допълнение е разработена Наредба № Н-6 от 11 април 2023 г. за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори, която допълва регламентите. В законодателството се използва терминът безпилотна летателна система (БЛС), докато в ежедневието използваме дрон.

Регламент (ЕС) 2019/947, който се прилага от 31 декември 2020 г., въвежда определен набор от правила по отношение на операциите с дронове – регистрация на оператор на БЛС, обучение на пилотите, няколко категории операции с БЛС и др. Той определя три категории на опериране с дронове: „неограничена“, „специфична“ и „сертифицирана“ категория.

                                                                                                                              

  • Неограничена категория обхваща операции, които представляват нисък (или никакъв) риск за трети страни. Операциите се извършват в съответствие с определени условия и ограничения и не подлежат на допълнителни разрешения. Тази категория е подразделена на три подкатегории, а именно A1, A2 и A3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  • Специфична категория обхваща операции, които представляват по-голям риск спрямо този на неограничената категория, или когато едно или повече условия от операцията с БЛС попадат извън ограниченията на неограничената категория. За операциите в специфична категория се изисква предварително разрешение за експлоатация от ГД ГВА въз основа на оценка на оперативния риск.                       
  • Сертифицирана категория обхваща операции, които представляват еквивалентен риск на този на пилотираната авиация и ще бъдат подложени на същия регулаторен режим (т.е. сертифициране на въздухоплавателното средство, сертифициране на оператора, лицензиране на пилота).