Обща информация

„Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е регулаторният орган в Република България, който отговаря за надзора и контрола в областта на гражданското въздухоплаване, включително и за безпилотните въздухоплавателни системи (БЛС).

За въпроси свързани с БЛС (дронове):

тел. 02/ 937 1096 и 02/ 937 1007
email: [email protected]

Регистрация на оператори на БЛС

Операторите на БЛС се задължават да се регистрират съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947. Операторите на БЛС се регистрират в държавата членка, където е тяхното местопребиваване - за физически лица, или където е тяхното основно място на стопанска дейност - за юридически лица, и гарантират, че тяхната регистрационна информация е точна.

Оператор на БЛС не може да бъде регистриран в повече от една държава членка едновременно.

Регистрация на оператори на БЛС е достъпна чрез подменюто: Регистрация на оператори на БЛС

Обучение на дистанционно управляващи пилоти

Всяко лице, което ще извършва полети с БЛС в неограничена категория, съгласно чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 следва да премине обучение и оценяване.

За подкатегория А1/А3 е необходимо да се премине онлайн обучение и онлайн теоретичен изпит през платформата X-TESLA.

За подкатегория А2, освен онлайн обучението и онлайн теоретичният изпит за подкатегория А1/А3, е необходимо да се премине и допълнителен теоретичен изпит, осигурен от ГД ГВА.

Изискването за обучение и оценяване не се отнася за лица, които извършват полети с БЛС  с тегло под 250 грама и същата не е оборудвана със сензор за улавяне на лични данни.

Използването на БЛС от дистанционно управляващи пилоти, които не подлежат на обучение(в случаите на използване на БЛС с максимално излетна маса под 250грама) не освобождава същите от задълженията за спазване на основните правила за полети и условията определени в географските зони за БЛС.

Онлайн обучение и оценяване, както и подаване на заявка за изпит за подкатегория А2, са достъпни чрез подменюто „Обучение на дистанционно управляващи пилоти за подкатегория А1/А3“