За системата за търсене и спасяване

Търсенето и спасяването на въздухоплавателни средства, екипажи и пътници, търпящи бедствие при авиационно произшествие в обслужваното въздушно пространство на Република България,  се осъществява от главния директор на Главна дирекция „ Гражданска въздухоплавателна администрация“.

 

Авиационно произшествие е събитие, свързано с експлоатацията на пилотирано или безпилотно въздухоплавателно средство, в резултат на което:

 • е настъпило смъртоносно или тежко нараняване на лице, пребивавало на борда;
 • ВС е получило повреда или нарушение на конструкцията;
 • въздухоплавателното средство е изчезнало безследно или достъпът до него е невъзможен.

Основни задачи на системата за търсене и спасяване (ТиС) са:

 • ефективното поддържане на 24 часа готовност;
 • своевременното оповестяване на участниците в спасителните мероприятия;
 • провеждането на мероприятия по търсенето;
 • провеждането на спасителните дейности;
 • ликвидирането на последствията;
 • подготовката на персонала;
 • технологично и техническо осигуряване.

Основна роля в непосредственото координиране и осъществяване на процеса на ТиС играе Координационният център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП). Той:

 • е отговорен за ТиС на суша и море;
 • прилага съгласуван общ авиационен и морски подход за организация на опeрациите по ТиС;
 • осъществява процесите на квалификация, обучение, сертификация на личния състав на Центъра.

Изграждането и развитието на системата за търсене и спасяване се базира на изискванията на международното и национално законодателство.