Застрахователни изисквания към операторите по наземно обслужване

Съгласно чл. 48д, ал. 2, т. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и чл. 41, т. 5 от Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата, операторите по наземно обслужване (ОНО) и кандидатите за ОНО задължително застраховат отговорността си към трети лица, както и отговорността си по отношение на наетия от тях персонал - срещу злополука, като:

1. За доказване на тези изискванията, ОНО и кандидатите за ОНО, представят с писмо в ГД ГВА заверено копие на валидни застраховки (в т.ч. застрахователни договори/застрахователни сертификати/застрахователни полици), както и заверено копие на списъка на застрахованите лица (в случай че такъв е посочен в застраховката на наетия персонал срещу злополука).

2. Във всяка застраховка като „застрахован“ се посочва наименованието на ОНО, ЕИК, седалище и адрес на управление.

3. Териториалният обхват на застраховките, следва да включва територията на Република България и/или посочване на съответното летище/летища, за което/които е издаден или ще бъде издаден лиценз за ОНО.

4. До 3 (три) дни след изтичане на срока на всяка застраховка, ОНО представят в ГД ГВА подновени застраховки (в т.ч. застрахователни договори/застрахователни сертификати/застрахователни полици) без прекъсване на валидността.

5. В застраховките в частта Застрахована дейност/Предмет на застраховка/Покрити рискове:

5.1. По отношение на застраховката отговорност към трети лица - посочва се, че е издадена на съответното юридическо лице в качеството му на ОНО или съгласно номера на лиценза.

5.2. По отношение на застраховката на наетия персонал срещу злополука - посочва се, че се сключва за работници и служители в трудово правоотношение с фирмата (ОНО) и съответно брой на застрахованите лица/списък на застрахованите лица.

Посочва се, че покрива рисковете в съответствие с чл. 55, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 1 от Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“, а именно:
а) смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;
б) трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
в) временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.