Полезни връзки/линкове за актуална информация свързана с COVID-19

Министерство на външните работи на Република България (MВнР):

https://www.mfa.bg/bg/covid19map  

Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA): 

https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19

Европейска Комисия (ЕК), ГД „Мобилност и транспорт“: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_en

Международна организация за гражданска авиация (ICAO):

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx

Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL): 

https://www.eurocontrol.int/covid19

Международна асоциация за въздушен транспорт (IАТА):

https://www.iata.org/en/youandiata/travelers/health/

Световна здравна организация (WHO) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019