Приложение № 1 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория