Приложение № 2 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория