Приложение № 3 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория