Приложение № 1 към Заявление за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС