Приложение № 2 към Заявление за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС