Приложение № 4 към Заявление за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС