Приложение/Appendix № 4.2 към Заявление за издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория