Ежегоден работен форум на тема „Безопасност на операциите“ на ГД на ГВА

На 19.05.2022 г., се проведе ежегодната работна среща на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА с  представители на летищните оператори, организациите за предоставяне на наземно обслужване на тема „Безопасност на операциите 2022“. Официални гости на форума бяха Управителят и инспектори от „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

Работната среща беше открита от главния директор на  ГД ГВА г-н Христо Щерионов, след което официален адрес отправи г-н Христо Христов директор на „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“. Господин Христов направи кратък анализ на безопасността и подчерта важността темата за докладване на събитията и качеството на подаваната информация.

Последваха анализите на безопасността за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.,  представени от ръководители безопасност на летищни оператори и оператори по наземно ослужване. В докладите си те представиха основни класове авиационни събития, установените тенденции,  предприетите действия и смекчаващи мерки, анализи новоустановени рискове за безопасността.       

Обобщен анализ на състоянието на безопасността на летищните оператори и операторите по наземно обслужване, предприетите превантивни действия, оценка на установените рискове, както и бсъждане на  новоотркрити такива представи г-н Александър Гюров началник на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА.

Последва отворена дискусия по проблемите на безопасността, възникнали казуси при работа с платформата за докладване на авиационни събития ЕCCAIRS2, задължителните стандарти и срокове за докладване на събията.

Срещата премина в дух на добро сътрудничество и обмяна на полезна информация и добри практики.