Подписано Споразумение за сътрудничество между националните надзорни органи във функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния - 24.10.2023 г., Букурещ.

На 24 октомври 2023 г. в гр. Букурещ, Румъния бе подписано Споразумение за сътрудничество между националните надзорни органи в рамките на функционален блок въздушно пространство - DANUBE FAB. От страна на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България документът бе подписан от главния директор на ГД ГВА    г-жа Анелия Маринова, а от румънска страна – от упълномощения за целта директор на дирекция „Полетни операции“ в румънското ГВА г-н Силвиу Трентя. Споразумението предвижда съвместна координация и осигуряване на съответствие в дейностите по надзор, изпълнявани от националните надзорни органи на двете страни. Органите се задължават да си сътрудничат, да обменят информация за установените несъответствия и да споделят добри практики във връзка с извършваните от тях инспекции върху дейността на доставчиците на аеронавигационно обслужване на България и Румъния (ДП „Ръководство на въздушното движение“ и ROMATSA). Предвидено е взаимно участие на органите в съвместни проекти и други дейности за подобряване на авиационната безопасност. Разпоредбите на споразумението изменят старото Споразумение за сътрудничество между органите от 2014 г. и го привеждат в съответствие с новите изисквания в законодателството на Европейския съюз, свързани с правилата за надзор върху управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване. Подписването на акта бе утвърдено с Решение № 41/24.10.2023 г. от Съвета на националните надзорни органи в DANUBE FAB и бе нотифицирано в рамките на 21-та среща на Управителния съвет на DANUBE FAB на 25 октомври 2023 г. в гр.Букурещ, Румъния. Съответно, старото споразумение спира да се прилага от 23 ноември 2023 г. – датата на влизане в сила на новото споразумение.