Главен директор ГД ГВА г-жа Анелия Маринова е новият заместник-председател на Управителния съвет на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA)

                                                                 

На 6 юни 2024 г. главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Република България г-жа Анелия Маринова бе избрана за поста заместник-председател на Управителния съвет на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA), а главният директор на гражданската въздухоплавателна администрация на Белгия г-н Коен Милис бе определен за председател на управителния орган на EASA.

Г-жа Маринова получи назначението след проведен таен вот измежду членовете на Управителния съвет, в резултат на което за първи път в историята на българската гражданска авиация главен директор на ГД ГВА заема този престижен пост.

Управителният съвет взема решения, свързани с гарантиране на най-високо равнище на авиационната безопасност и опазване на околната среда в Европа. Определя приоритетите, съставя бюджета и наблюдава дейността на Агенцията, така че тя да бъде в състояние да изпълнява безпроблемно и безпристрастно своите задължения.

В Управителния съвет на EASA членуват главните директори на въздухоплавателните администрации на държавите-членки на ЕС и на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), както и Европейската комисия. Всички те имат общо 29 гласа – по един за всяка от 27-те държави-членки на ЕС и 2 за Европейската комисия. Представителите на ЕАСТ нямат право на глас, но са пълноправни членове на Агенцията. Всеки един от представителите в Управителния съвет се определя въз основа на утвърдени познания, опит и ангажираност в областта на гражданската авиация.

Председателят и заместник-председателят, избрани измежду членовете, осигуряват нормалната работа и функциониране на Управителния съвет на EASA. Мандатът на председателя и заместник-председателя е четири години, като може да бъде подновен еднократно с още четири години.