Актове за публични вземания

Установените задължения с АУПДВ от  ГД ГВА,  подлежат на доброволно плащане в 14-дневен срок от връчването на акта. Начинът на изпълнение е чрез превеждане на дължимите суми в банкова сметка BG04 UNCR 7630 3100 1118 26, банков код 62175395, „УниКредит Бубланк” АД - клон Калоян на името на ГД ГВА. След изтичане на този срок АУПДВ подлежи на принудително изпълнение и при неизпълнение на задължението, в т.ч. главница и лихва до датата на плащане, актът ще бъде изпратен за предприемане на принудително събиране на задълженията по него от органите на Национална агенция за приходите по реда на ДОПК

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Я по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с издадени актове за установяване на публични държавни вземания /АУПДВ/ от  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” /ГД ГВА/ за събиране на таксите, определени по основание със закон в чл. 120, ал. 1, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване /ЗГВ/, които са определени по размер в Наредбата за таксите за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България и в Глава четвърта от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.