Докладване на авиационни събития

Всички ръководители на въздухоплавателни организации и собственици на въздухоплавателни средства, да актуализират системите си за управление на безопасността, като при наблюдение и/или реализиране на авиационно събитие, да се докладва индивидуално или от името на горе изброените субекти, като спазват реда описан по-долу, а именно:

а) при авиационно произшествие, уведомяват незабавно:

Аварийно спасителната група на съответното летище/летателна площадка, когато авиационното произшествие е в района на летището/летателната площадка; или

Ръководителя на полети на радиочестотатана която се поддържа радиовръзка или на телефон +359-2-937-4211 или +359-2-937-4212; и

Национална система на единен европейски номер тел.: 112; и
Координационния център за търсене и спасяване при авиационно произшествие (КЦТСАП) на тел.: +359-2-937-1024 или +359-2-937-1023; и
Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, на телефон: +359-889-601-266 или +359-886-777-998; и

б) при авиационно събитие, което е сериозен инцидент, съгласно приложение №1 от Регламент (ЕС) 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и Приложение №7 от Наредба №13 от 27 януари 1999 г. за разследване на авиационни произшествия, уведомяват незабавно Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, на телефон: +359-889-601-266 или +359-886-777-998

 

Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие, независимо от уведомяването по подточка „а“ и „б“, задължително докладват, не по-късно от 72 часа от възникването на събитието, чрез официалната страница на ECCAIRS на адрес:

https://e2.aviationreporting.eu/reporting, като задължително използват/спазват таксономията Accident/Incident Data Reporting (ADREP).

 

Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства, при реализиране на авиационно събитие (имащо отношение към безопасността), са длъжни да извършат първоначален анализ в срок от 30-дни от датата на реализиране на събитието и да го въведат в ECCAIRS на адрес:

https://e2.aviationreporting.eu/reporting

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При попълване на полетата касаещи описанието на авиационното събитие, когато лицето се затруднява с превода на описанието на английски език, може да се ползва български език, но за полетата които се попълват чрез таксономията следва да се попълват само на английски език.

Наредба 376