Гражданин съм на държава, която не е членка на Европейския съюз, и бих искал да кандидатствам за издаване на първоначално свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Какви са изискванията?

Отговор

Освен документите, които следва да предоставите, удостоверяващи опит и обучение съгласно изискванията за категория В1/В2, описани в Част 66 на Регламент (ЕС) 1321/2014, следва да отговаряте и на условието на чл. 25б от Закон за гражданското въздухоплаване, според който „Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на чужденци – граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз, със статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България. Пребиваването се удостоверява с документи, издадени при условията и по реда на Закона за чужденците в Република България.“