Притежавам свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, издадено от ГД ГВА на Р. България, и бих искал да го прехвърля в Гражданската въздухоплавателна администрацията на друга държава – членка на ЕС. Какво е нео

Отговор

Съгласно т. 66.1(а) от Приложение III (Част 66) на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, прехвърлянето на документите може да се осъществи по служебен път, в случай, че страната е страна-членка на Европейския съюз и същата е заявила пред ГД ГВА, че има готовност да бъде направен трансфер.

В допълнение на горното е необходимо да предоставите в ГД ГВА оригинала на притежаваното от Вас Свидетелството за правоспособност за ТО на ВС, за да бъде задействана процедурата по прехвърляне на документите.

Отговорен отдел