Може ли при наличие на вписан залог на ВС да се извърши процедура по пререгистрация на същото?

Отговор

Всички промени, свързани с прехвърляне на вещни или облигационни права, подлежат на вписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства (ГВС) на Р. България, както е уредено в чл. 2 от Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на ГВС в Р. България. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическо лице, което придобива или губи права върху ВС, както е посочено в чл. 4 от същата наредба. Действието на вписан залог остава валидно за ВС до момента на неговото заличаване.

Отговорен отдел