Съобщения

Съобщение Дата на публикуване

Във връзка с публикуван информационен бюлетин по безопасност на EASA EASA SIB 2023-05 - Risks Emerging During Summer 2023, приложим за националните компетентни органи, въздушните оператори, летищните оператори, доставчиците на наземно обслужване, доставчиците на обслужване на УВД/АНО, организациите за техническо обслужване, организациите за управление на поддържането на летателната годност (CAMO) и одобрените организации за обучение (ATO), Ви уведомяваме, че бюлетинът следва своевременно да бъде оценен, да се обърне внимание на идентифицирани рискове и да се набележат мерки за смекчаването им, при необходимост.

На 19.05.2022 г., се проведе ежегодната работна среща на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА с  представители на летищните оператори, организациите за предоставяне на наземно обслужване на тема „Безопасност на операциите 2022“. Официални гости на форума бяха Управителят и инспектори от „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

Работната среща беше открита от главния директор на  ГД ГВА г-н Христо Щерионов, след което официален адрес отправи г-н Христо Христов директор на „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“. Господин Христов направи кратък анализ на безопасността и подчерта важността темата за докладване на събитията и качеството на подаваната информация.

Последваха анализите на безопасността за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.,  представени от ръководители безопасност на летищни оператори и оператори по наземно ослужване. В докладите си те представиха основни класове авиационни събития, установените тенденции,  предприетите действия и смекчаващи мерки, анализи новоустановени рискове за безопасността.       

Обобщен анализ на състоянието на безопасността на летищните оператори и операторите по наземно обслужване, предприетите превантивни действия, оценка на установените рискове, както и бсъждане на  новоотркрити такива представи г-н Александър Гюров началник на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА.

Последва отворена дискусия по проблемите на безопасността, възникнали казуси при работа с платформата за докладване на авиационни събития ЕCCAIRS2, задължителните стандарти и срокове за докладване на събията.

Срещата премина в дух на добро сътрудничество и обмяна на полезна информация и добри практики.

 
 

В периода от 21 до 23 март 2023 г. се проведе Националното учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“ в района на „Роженски поляни“ обл. Смолян.

Събитието се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Националния план за търсене и спасяване при авиационно произшествие и Наредба № 12 на МТС.

В учението се включиха над 100 представители и екипи от ГД ГВА, ДП РВД, ГДПБЗН-МВР, Дирекция „Национална система 112“, ВВС, Планинска спасителна служба, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, ОДМВР-Смолян, ЦСМП-Смолян и Община Смолян. Присъстваха и наблюдатели от Военно-въздушните сили на Гърция, с които ГД ГВА проведе и преговори за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на търсене и спасяване при авиационни произшествия.

В изпълнение на ангажиментите по Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия ГД ГВА закупи по реда на ЗОП и предостави за ползване на Планинска спасителна служба към БЧК специализирано алпийско оборудване за дейности по търсене и спасяване на пострадали с хеликоптер при авиационни произшествия, както следва:

-           Специализирана алпийска носилка в комплект с вакуум матрак за евакуация на пострадали с възможност за работа на хеликоптер – 6 бр.;

-           Разглобяема алпийска планинска количка за специализиран транспорт на пострадали в пресечен планински терен – 4 бр.;

-           Спасителна олекотена сбруя за алпийско спасяване и спасяване с хеликоптер – 10 бр.;

-           Специализиран осигурителен ремък за автоматично откачване на спасител и пострадал от скала или площадка за евакуация при спасяване с хеликоптер – 6 бр.

Предоставянето на оборудването се състоя на 19.08.2022 г. в сграда на ГД ГВА, като същото бе получено лично от директора на Планинска спасителна служба при БЧК, г-н Емил Нешев.

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

Във връзка с наложени от страна на правителството на САЩ санкции и мерки в областта на контрола върху износа в сферата на авиацията, предоставяме за информация и последващи действия актуален списък с въздухоплавателни средства от трети страни, които са установени, че са под контрола или предоставени на лизинг на Руската Федерация или нейни граждани и съотвено попадат в обхвата на изпълнявания от САЩ контрол върху износа. Съгласно разпоредбите на американските власти, за включените в списъка ВС не следва да се предоставят никакви авиационни услуги, вкл. техническо обслужване, предоставяне на резервни части, зарядки и др. Подробна информация за наложените ограничения може да откриете в приложения списък.

Обръщаме внимание, че неизпълнението на посочените мерки може да доведе до налагане на индивидуални санкции от страна на правителството на САЩ.

Въвеждане на Европейска Авиомедицинска База Данни/ European Aero-Medical Repository - EAMR

Във връзка с влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space се налага необходимост от предприемане на действия, които ще осигурят неговото прилагане от 26.01.2023г. В тази връзка ГД ГВА разработи съвместно с ДП РВД проект на план за действие. ГД ГВА отправя покана към всички заинтересовани страни – администрации, институции, включително представители на индустрията, за препоръки и мнения по така предложения проект на плана за действие с цел консолидиране на окончателен вариант, в който ще бъдат отчетени направените предложения от индустрията и другите засегнати държавни структури.

ГД ГВА организира среща със заинтересованите страни, на която ще бъде обсъден предложения план за действие (конкретна дата за срещата ще бъде обявена допълнително, съобразена с въведените противоепидемични мерки).

В тази връзка, молим да заявите Вашия интерес за участие в срок до 30.09.2021г. на имейл: [email protected] (препоръчително е от организация да се определят до двама представители).

Всички, които нямат възможност да присъстват на обсъждането, могат да изпратят своите препоръки и мнения на горепосочения мейл в срок до 08.10.2021г.

С цел постигане на максимална ефективност при обсъждане на заложените действия в плана, следва участниците в срещата да са запознати в детайли с:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space,
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 по отношение на изискванията за доставчиците на услуги при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение във въздушното пространство U-space, определено в контролирано въздушно пространство, и
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space.

EASA актуализира директивите за безопасност за почистване и дезинфекция на самолети при пандемията от COVID-19

В периода от 15 до 17 юни 2021 г. ще се проведе съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в алпийски условия“ на територията на гр. Сандански (в района над село ПОЛЕНИЦА, зона с радиус 10 (десет) километра и център на зоната с координати 413508 северна ширина, 0231816 източна дължина). Учението се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия, Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия и Наредба № 12 на МТС. В района се извършват подготвителни действия и е разположен макет на пътнически самолет, както следва:

 

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 16 ЮНИ 2021 Г. СЛЕД 09:00 Ч.

До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България: Заповед - обща с рег. №45-01-223 от 07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. №45-01-183  от 18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

Във връзка с военно учение на полигон „Шабла“, и на основание чл. 6 т.4  и чл. 9 от Глава втора „Стратегическо ниво“ Наредба №19 за функциониране на  Единната система за гражданско и военно управление на  въздушното пространство ГД ГВА предоставя информация на ползвателите на въздушното пространство, относно предстоящи промени във въздушното пространство на Република България, както следва...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2115 НА КОМИСИЯТА oт 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи

Национален план за въвеждане на летищно полетно информационно обслужване на територията на Република България и повишаване на безопасността на полетите на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията, изпълняващи полети във въздушното пространство клас G и в районите на неконтролираните летища.

 Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България.

Задължение за предоставяне на документи на собственици на на въздухоплавателни средства с чужди регистрационни номера: Заповед с рег.№ 45-01-442/6.8.2019 г. за предоставяне на документи на ВС с чужда регистрация, извършващи полети от летища и летателни площадки в Република България,  и приложение към нея

Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

Стандарти и правила за осъществяване на ефективна комуникация между авиационната индустрия и ГД ГВА

На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....   

На вниманието на Авиационната индустрияРегламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение..