Съобщения

Съобщение Дата на публикуване

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим, че провеждането на теоретични изпити в сградата на ГД ГВА, летище София, се извършва съгласно изискванията на Заповед РД-01-973/ 26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, относно въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

В тази връзка, за допускане до участие в теоретични изпити, е необходимо да представите, преди началото на изпита, изпълнение на условията, посочени в т.32 б) на Заповед №РД-01-973/ 26.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, а именно по смисъла на т. II по тази заповед, валидни документи за: ваксинация или за преболедуване или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, удостоверен чрез валиден документ, считано от 01.12.2021 г.

Посочените по-горе изисквания не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст (т.32(в) на Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването).

С уважение,
ГД ГВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето, бихме искали да Ви уведомим, че провеждането на теоретични изпити в сградата на ГД ГВА, летище София, се извършва съгласно изискванията на Заповед РД-01-915/ 09.11.2021г., и Заповед № РД-01-919/ 10.11.2021г за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021, на Министъра на здравеопазването, относно въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

В тази връзка, за допускане до участие в теоретични изпити е необходимо да представите, преди началото на изпита, изпълнение на условията, посочени в т.32(б) на Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, а именно: валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, удостоверено чрез валиден документ, съгласно Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021г. и Заповед № РД-01-919/ 10.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, считано от 11.11.2021г.

Посочените по-горе изисквания не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст (т.32(в) на Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването).

С уважение,

ГД ГВА

Въвеждане на Европейска Авиомедицинска База Данни/ European Aero-Medical Repository - EAMR

Във връзка с влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space се налага необходимост от предприемане на действия, които ще осигурят неговото прилагане от 26.01.2023г. В тази връзка ГД ГВА разработи съвместно с ДП РВД проект на план за действие. ГД ГВА отправя покана към всички заинтересовани страни – администрации, институции, включително представители на индустрията, за препоръки и мнения по така предложения проект на плана за действие с цел консолидиране на окончателен вариант, в който ще бъдат отчетени направените предложения от индустрията и другите засегнати държавни структури.

ГД ГВА организира среща със заинтересованите страни, на която ще бъде обсъден предложения план за действие (конкретна дата за срещата ще бъде обявена допълнително, съобразена с въведените противоепидемични мерки).

В тази връзка, молим да заявите Вашия интерес за участие в срок до 30.09.2021г. на имейл: ans@caa.bg (препоръчително е от организация да се определят до двама представители).

Всички, които нямат възможност да присъстват на обсъждането, могат да изпратят своите препоръки и мнения на горепосочения мейл в срок до 08.10.2021г.

С цел постигане на максимална ефективност при обсъждане на заложените действия в плана, следва участниците в срещата да са запознати в детайли с:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space,
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 по отношение на изискванията за доставчиците на услуги при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение във въздушното пространство U-space, определено в контролирано въздушно пространство, и
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space.

EASA актуализира директивите за безопасност за почистване и дезинфекция на самолети при пандемията от COVID-19

До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България

В периода от 15 до 17 юни 2021 г. ще се проведе съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в алпийски условия“ на територията на гр. Сандански (в района над село ПОЛЕНИЦА, зона с радиус 10 (десет) километра и център на зоната с координати 413508 северна ширина, 0231816 източна дължина). Учението се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия, Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия и Наредба № 12 на МТИТС. В района се извършват подготвителни действия и е разположен макет на пътнически самолет, както следва:

 

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 16 ЮНИ 2021 Г. СЛЕД 09:00 Ч.

До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България: Заповед - обща с рег. №45-01-223 от 07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. №45-01-183  от 18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.

Във връзка с военно учение на полигон „Шабла“, и на основание чл. 6 т.4  и чл. 9 от Глава втора „Стратегическо ниво“ Наредба №19 за функциониране на  Единната система за гражданско и военно управление на  въздушното пространство ГД ГВА предоставя информация на ползвателите на въздушното пространство, относно предстоящи промени във въздушното пространство на Република България, както следва...

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2115 НА КОМИСИЯТА oт 16 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на временното удължаване на извънредните мерки за справяне с последиците от пандемията от COVID-19 във връзка с оперативните лицензи

Национален план за въвеждане на летищно полетно информационно обслужване на територията на Република България и повишаване на безопасността на полетите на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията, изпълняващи полети във въздушното пространство клас G и в районите на неконтролираните летища.

 Определяне на забранени зони за лазерно излъчване в района на гражданските летища на Република България.

Задължение за предоставяне на документи на собственици на на въздухоплавателни средства с чужди регистрационни номера: Заповед с рег.№ 45-01-442/6.8.2019 г. за предоставяне на документи на ВС с чужда регистрация, извършващи полети от летища и летателни площадки в Република България,  и приложение към нея

Eксплоатационно указание за пожарогасене относно "Специализирани авиационни услуги за гасене на горски пожари с хеликоптери"

Стандарти и правила за осъществяване на ефективна комуникация между авиационната индустрия и ГД ГВА

На вниманието на Авиационната индустрия: Регламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение.....   

На вниманието на Авиационната индустрияРегламент 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение..

Възстановяване права по свидетелства за правоспособност за ТО на лица от Турция

Съобщение до авиационната индустрия: Спазване на санкции, наложени от Съвета за Сигурност на ООН 

Временно спиране на правата по свидетелства за правоспособност за техническо обслужване на ВС