Съобщения

Съобщение Дата на публикуване

На 25.01.2024 г., на официална церемония в град София, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ пое от Република Северна Македония ротационното председателство на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC). Редом с тези на България, в комитета членуват и националните органи, пряко отговорни за авиационно търсене и спасяване на Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора, Словашка република, Република Словения, Република Хърватия и Унгария. България е член на комитета от 6 октомври 2021 г. насам.

Българското председателство на комитета през 2024 г. е включено като мярка 16.2.2.41 от правителствената Програма за управление на Република България за периода юни 2023г. - декември 2024 г.

В рамките на председателството предстои организиране и провеждане на заседания на Управителния съвет и на експертните работни групи в комитета, работещи по въпросите за транс-гранично сътрудничество, оперативни процедури и споразумения, обучение и подготовка, надзора по търсене и спасяване.


Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линиите София-Пекин-София, София-Шанхай-София, София-Джънджоу-София и София-Шънджън-София, договорени със Спогодбата за въздушен транспорт между Правителството на Република България и Правителството на Китайската народна република, подписана на 21 юни 1993 г. в гр. Пекин, в сила от 21.10.1996 г., изменена с Меморандум за разбирателство между въздухоплавателните власти на Китайската народна република и Република България, в сила от 8 декември 2023 г.

Съгласно НАРЕДБА 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския съюз (издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2010 г., попр., бр. 11 от 9.02.2010 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г., бр. 91 от 2.11.2021 г.).

  • „Компас Карго Еърлайнс“ ЕООД

На 08.11.2023 г. в гр. Скопие, Република Северна Македония се проведе заседание на Управителния съвет на Регионалния консултативен комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване (RASARAC), в който членуват Босна и Херцеговина, Република България, Република Северна Македония, Република Сърбия, Черна гора, Словашка република, Република Словения и Република Хърватия.
От страна на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България в заседанието на управителния съвет участва г-жа Анелия Маринова, главен директор на ГД ГВА. Заседанието на Управителния съвет се предхождаше от шестмесечна дейност на работни групи по направления: подготовка на международно споразумение, оперативни процедури, тренировки и надзор.
Сред основните точки в дневния ред бяха:

  1. Обсъждане напредъка по подписване на Рамковото споразумение за търсене и спасяване при авиационни произшествия;
  2. Обсъждане на напредъка по присъединяване на страните членки от RASARAC към Меморандума за разбирателство в областта на търсене и спасяване с ЕВРОКОНТРОЛ и предстоящото подписване на протокол за присъединяването на Република България;
  3. Подписване на Меморандум за разбирателство между RASARAC и Организацията за обучение на Обединените авиационни власти (JAA TO);
  4. Подписване протокол за присъединяването на Република Албания, като пълноправен член на RASARAC;
  5. Обсъждане на процедурите по предаване от Република Северна Македония и приемане от Република България на ротационното председателство за 2024 г.

Активното участие на ГД ГВА в Регионалния комитет за търсене и спасяване при авиационни произшествия в гражданското въздухоплаване е от изключително значение за засилване на сътрудничеството и координацията между държавите в региона, а също така и за предоставяне на по-качествена услуга по търсене и спасяване на авиационната индустрия.

На 24 октомври 2023 г. в гр. Букурещ, Румъния бе подписано Споразумение за сътрудничество между националните надзорни органи в рамките на функционален блок въздушно пространство - DANUBE FAB. От страна на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на Република България документът бе подписан от главния директор на ГД ГВА    г-жа Анелия Маринова, а от румънска страна – от упълномощения за целта директор на дирекция „Полетни операции“ в румънското ГВА г-н Силвиу Трентя. Споразумението предвижда съвместна координация и осигуряване на съответствие в дейностите по надзор, изпълнявани от националните надзорни органи на двете страни. Органите се задължават да си сътрудничат, да обменят информация за установените несъответствия и да споделят добри практики във връзка с извършваните от тях инспекции върху дейността на доставчиците на аеронавигационно обслужване на България и Румъния (ДП „Ръководство на въздушното движение“ и ROMATSA). Предвидено е взаимно участие на органите в съвместни проекти и други дейности за подобряване на авиационната безопасност. Разпоредбите на споразумението изменят старото Споразумение за сътрудничество между органите от 2014 г. и го привеждат в съответствие с новите изисквания в законодателството на Европейския съюз, свързани с правилата за надзор върху управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване. Подписването на акта бе утвърдено с Решение № 41/24.10.2023 г. от Съвета на националните надзорни органи в DANUBE FAB и бе нотифицирано в рамките на 21-та среща на Управителния съвет на DANUBE FAB на 25 октомври 2023 г. в гр.Букурещ, Румъния. Съответно, старото споразумение спира да се прилага от 23 ноември 2023 г. – датата на влизане в сила на новото споразумение.

 

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) планира да организира среща във връзка с развитието на безпилотната авиация, водещо до множество предизвикателства, свързани с прилагането на нови концепции и технологии, както и необходимостта да се осигурят стабилни условия за пазара на услуги с безпилотни летателни системи (БЛС).

По време на срещата ГД ГВА ще информира заинтересованите страни за текуща дейност, включително за създаването на експертна работна група с обхват на действие цялостна експлоатация на БЛС, която да консултира и подпомага администрацията при изпълнението на действия за подобряване интегрирането на БЛС в авиационната среда.

В тази връзка, молим заинтересованите лица да заявят интерес за участие в срещата в срок до 31.10.2023г. на електронен адрес: [email protected] (препоръчително е от организация да се определят до двама представители). В случай че участващите имат конкретни предложения и проблеми, е необходимо същите да бъдат изпратени предварително за включване и обсъждане по време на мероприятието.

Конкретна дата за срещата ще бъде обявена допълнително на заявилите участие по електронна поща.

С цел насърчаване на доброто взаимодействие и партньорство между администрацията и авиационните оператори в работата по постигане на по-високо ниво на безопасност, на 17 и 18 октомври 2023 г. по инициатива на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, съвместно с Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) и Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) се проведе семинар по авиационна безопасност.

По време на целевите срещи през двата дни бяха обсъдени констатирани пропуски в работата на операторите и във взаимодействието със структурите на ГД ГВА и ДП РВД.

Бяха споделени и наблюдения във връзка със завършените и текущи разследвания на авиационните инциденти и произшествия за изминалия период от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. и мерки за подобряване на безопасността. 

В тази връзка бяха набелязани следните теми за работа и обсъждане на последващи срещи: 

- Проблеми при работа с ECCAIRS софтуер;

- Подобряване на обмена на информация и сътрудничество между държавната администрация и бизнеса;

- Организиране на работни групи с различни направления;

 

Вашите предложения в направление „Безопасност“ ще стигнат до нас чрез формата за контакт:

https://www.caa.bg/bg/contact

29.08.2023

Министерство на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурс за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията София-Баку-София, договорена със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии, подписана на 29.06.1995 г. в гр. София

Във връзка с публикуван информационен бюлетин по безопасност на EASA EASA SIB 2023-05 - Risks Emerging During Summer 2023, приложим за националните компетентни органи, въздушните оператори, летищните оператори, доставчиците на наземно обслужване, доставчиците на обслужване на УВД/АНО, организациите за техническо обслужване, организациите за управление на поддържането на летателната годност (CAMO) и одобрените организации за обучение (ATO), Ви уведомяваме, че бюлетинът следва своевременно да бъде оценен, да се обърне внимание на идентифицирани рискове и да се набележат мерки за смекчаването им, при необходимост.

На 19.05.2022 г., се проведе ежегодната работна среща на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА с  представители на летищните оператори, организациите за предоставяне на наземно обслужване на тема „Безопасност на операциите 2022“. Официални гости на форума бяха Управителят и инспектори от „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“.

Работната среща беше открита от главния директор на  ГД ГВА г-н Христо Щерионов, след което официален адрес отправи г-н Христо Христов директор на „Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“. Господин Христов направи кратък анализ на безопасността и подчерта важността темата за докладване на събитията и качеството на подаваната информация.

Последваха анализите на безопасността за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.,  представени от ръководители безопасност на летищни оператори и оператори по наземно ослужване. В докладите си те представиха основни класове авиационни събития, установените тенденции,  предприетите действия и смекчаващи мерки, анализи новоустановени рискове за безопасността.       

Обобщен анализ на състоянието на безопасността на летищните оператори и операторите по наземно обслужване, предприетите превантивни действия, оценка на установените рискове, както и бсъждане на  новоотркрити такива представи г-н Александър Гюров началник на отдел „Лицензиране на оператори“ при ГД ГВА.

Последва отворена дискусия по проблемите на безопасността, възникнали казуси при работа с платформата за докладване на авиационни събития ЕCCAIRS2, задължителните стандарти и срокове за докладване на събията.

Срещата премина в дух на добро сътрудничество и обмяна на полезна информация и добри практики.

 
 

В периода от 21 до 23 март 2023 г. се проведе Националното учение „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последствията в зимни алпийски условия“ в района на „Роженски поляни“ обл. Смолян.

Събитието се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Националния план за търсене и спасяване при авиационно произшествие и Наредба № 12 на МТС.

В учението се включиха над 100 представители и екипи от ГД ГВА, ДП РВД, ГДПБЗН-МВР, Дирекция „Национална система 112“, ВВС, Планинска спасителна служба, Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, ОДМВР-Смолян, ЦСМП-Смолян и Община Смолян. Присъстваха и наблюдатели от Военно-въздушните сили на Гърция, с които ГД ГВА проведе и преговори за засилване на сътрудничеството между двете страни в областта на търсене и спасяване при авиационни произшествия.

В изпълнение на ангажиментите по Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия ГД ГВА закупи по реда на ЗОП и предостави за ползване на Планинска спасителна служба към БЧК специализирано алпийско оборудване за дейности по търсене и спасяване на пострадали с хеликоптер при авиационни произшествия, както следва:

-           Специализирана алпийска носилка в комплект с вакуум матрак за евакуация на пострадали с възможност за работа на хеликоптер – 6 бр.;

-           Разглобяема алпийска планинска количка за специализиран транспорт на пострадали в пресечен планински терен – 4 бр.;

-           Спасителна олекотена сбруя за алпийско спасяване и спасяване с хеликоптер – 10 бр.;

-           Специализиран осигурителен ремък за автоматично откачване на спасител и пострадал от скала или площадка за евакуация при спасяване с хеликоптер – 6 бр.

Предоставянето на оборудването се състоя на 19.08.2022 г. в сграда на ГД ГВА, като същото бе получено лично от директора на Планинска спасителна служба при БЧК, г-н Емил Нешев.

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 милиона лева. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании.

Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

Във връзка с наложени от страна на правителството на САЩ санкции и мерки в областта на контрола върху износа в сферата на авиацията, предоставяме за информация и последващи действия актуален списък с въздухоплавателни средства от трети страни, които са установени, че са под контрола или предоставени на лизинг на Руската Федерация или нейни граждани и съотвено попадат в обхвата на изпълнявания от САЩ контрол върху износа. Съгласно разпоредбите на американските власти, за включените в списъка ВС не следва да се предоставят никакви авиационни услуги, вкл. техническо обслужване, предоставяне на резервни части, зарядки и др. Подробна информация за наложените ограничения може да откриете в приложения списък.

Обръщаме внимание, че неизпълнението на посочените мерки може да доведе до налагане на индивидуални санкции от страна на правителството на САЩ.

Въвеждане на Европейска Авиомедицинска База Данни/ European Aero-Medical Repository - EAMR

Във връзка с влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space се налага необходимост от предприемане на действия, които ще осигурят неговото прилагане от 26.01.2023г. В тази връзка ГД ГВА разработи съвместно с ДП РВД проект на план за действие. ГД ГВА отправя покана към всички заинтересовани страни – администрации, институции, включително представители на индустрията, за препоръки и мнения по така предложения проект на плана за действие с цел консолидиране на окончателен вариант, в който ще бъдат отчетени направените предложения от индустрията и другите засегнати държавни структури.

ГД ГВА организира среща със заинтересованите страни, на която ще бъде обсъден предложения план за действие (конкретна дата за срещата ще бъде обявена допълнително, съобразена с въведените противоепидемични мерки).

В тази връзка, молим да заявите Вашия интерес за участие в срок до 30.09.2021г. на имейл: [email protected] (препоръчително е от организация да се определят до двама представители).

Всички, които нямат възможност да присъстват на обсъждането, могат да изпратят своите препоръки и мнения на горепосочения мейл в срок до 08.10.2021г.

С цел постигане на максимална ефективност при обсъждане на заложените действия в плана, следва участниците в срещата да са запознати в детайли с:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 на Комисията от 22 април 2021 година относно регулаторната рамка за U-space,
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/665 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 по отношение на изискванията за доставчиците на услуги при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение във въздушното пространство U-space, определено в контролирано въздушно пространство, и
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/666 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 923/2012 по отношение на изискванията за пилотираното въздухоплаване, осъществявано във въздушното пространство U-space.

EASA актуализира директивите за безопасност за почистване и дезинфекция на самолети при пандемията от COVID-19

В периода от 15 до 17 юни 2021 г. ще се проведе съвместно учение „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в алпийски условия“ на територията на гр. Сандански (в района над село ПОЛЕНИЦА, зона с радиус 10 (десет) километра и център на зоната с координати 413508 северна ширина, 0231816 източна дължина). Учението се организира от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, в изпълнение на изисквания на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за защита при бедствия, Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия и Наредба № 12 на МТС. В района се извършват подготвителни действия и е разположен макет на пътнически самолет, както следва:

 

ПРАКТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 16 ЮНИ 2021 Г. СЛЕД 09:00 Ч.

До всички ръководители/управители на летища и летателни площадки и собственици на ВС, базирани на територията на Р. България: Заповед - обща с рег. №45-01-223 от 07.06.2021 г., която изменя Заповед с рег. №45-01-183  от 18.05.21 г., която указва реда за ползване и експлоатация на летищни съоръжения, прилежаща инфраструктура и ССНО на летища и летателни площадки, притежаващи валидни удостоверения за експлоатационна годност от въздухоплавателните средства, подробно описани в Приложение № 1 към настоящата заповед, с българска или чуждестранна регистрация.