Поръчка с предмет : Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

Вид
Публични покани до 14.04.2016 г.
Статус
Възложена
Дата на публикуване

Плащания   Telenor.xls (26 KB)  till_17.12.2015Telenor.xls (28 KB)


ПРОТОКОЛ от заседание на комисия определена със заповед № 45-01-370/16.10.14 г на главния директор на ГД ГВA protokol.pdf (243.01 KB)


Поръчка с предмет : Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

Публична покана  document_aop.pdf (220.51 KB)
и приложени към нея :
Технически спецификации  Tehnicheski_specifikacii_GSM_2014.pdf (136.83 KB);
Методика за оценка на офертите  Metodika_GSM_2014.pdf (239.08 KB);
Проект на договор  dogovor_GSM_2014.pdf (112.23 KB)